Generi musicali

Georg-Friedrich Händel

Dal Théâtre du Châtelet (Parigi)

Georg-Friedrich Händel

Dal Théâtre du Châtelet (Parigi)

Da Oriente a Occidente - Con Jordi Savall

Da Oriente a Occidente - Con Jordi Savall

Folías & Romanescas - Con Jordi Savall

Folías & Romanescas - Con Jordi Savall

Madrigali Guerrieri e Amorosi - Con Jordi Savall

Madrigali Guerrieri e Amorosi - Con Jordi Savall

Jean-Baptiste Lully: "Grands Motets"

Musica barocca a Versailles

Jean-Baptiste Lully: "Grands Motets"

Musica barocca a Versailles