ARTE

Źródła finansowania

Finansowanie pochodzące w 95% ze źródeł publicznych

Sposób finansowania publicznych mediów audiowizualnych

Telewizja ARTE finansowana jest w 95% z opłat radiowo-telewizyjnych pobieranych we Francji i w Niemczech. ARTE nie ma możliwości nadawania reklam, jednak może rozwijać własne przychody, w szczególności poprzez poszukiwanie sponsorów programów.

We Francji misja publiczna mediów audiowizualnych finansowana jest z opłat radiowo-telewizyjnych, czyli abonamentu radiowo-telewizyjnego, wynoszącego rocznie 139 € we Francji metropolitalnej i 89 € w departamentach zamorskich, mającego zastosowanie do gospodarstw domowych posiadających odbiornik telewizyjny. Pozostałe nośniki pozwalające na oglądanie programów telewizyjnych, takie jak komputery czy tablety, nie są nim obecnie objęte.
Opłaty abonamentowe finansują działalność publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych, których zadaniem jest oferowanie jak najszerszej publiczności zróżnicowanej oferty programowej wysokiej jakości w celach edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych (France Télévisions, ARTE France, Radio France, Réseau Outre-Mer 1ère, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel). Media te stanowią punkt odniesienia w zakresie informacji, twórczości audiowizualnej i różnorodności kulturowej.

Finansowanie ARTE, tak jak i pozostałych publicznych kanałów telewizyjnych, objęte jest Umową w sprawie celów i środków (Contrat d’Objectifs et de Moyens – COM) zawartą z państwem na okres pięciu lat. Podział opłat abonamentowych jest następnie zatwierdzany co roku przez Parlament w ramach głosowania nad ustawą budżetową.

Umowa COM na lata 2017-2021, podpisana między ARTE France a ministerstwami kultury i komunikacji, gospodarki i budżetu, przewiduje zwiększenie budżetu o 3,8% w roku 2017, a następnie roczny wzrost budżetu o 2% w ciągu czterech kolejnych lat. Świadczy to o niezachwianym poparciu dla strategii redakcyjnej i cyfrowej ARTE. Działania podjęte w czasie obowiązywania poprzedniej umowy pozwoliły na odnowę wizerunku ARTE i otwarcie się na nowych odbiorców. Nowa umowa kontynuuje ten kierunek działania, zmierzający do zwiększenia oferty w zakresie programów własnych i oryginalnych treści audiowizualnych, rozwiązań cyfrowych i treści europejskich, a także wzmocnienia ramówki w ciągu dnia. ARTE France przeznacza całość dodatkowej dotacji wynoszącej w roku 2017 10 milionów euro na inwestycje w programy, wzmacnia swoją obecność na portalach społecznościowych i swój europejski charakter poprzez umowy o koprodukcji z innymi kanałami telewizyjnymi oraz ofertę programową w języku włoskim, dzięki której 70% Europejczyków ogląda ARTE w swoim języku ojczystym.
Projekt opracowany przez ARTE France we współpracy z członkami Komitetu Zarządzającego ARTE GEIE został uprzednio jednogłośnie przyjęty przez Radę Zakładową i Radę Nadzorczą ARTE France oraz zatwierdzony przez Komisje Kultury i Finansów Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

W Niemczech obowiązkowa opłata radiowo-telewizyjna (Rundfunkbeitrag) jest głównym źródłem finansowania publicznych nadawców ARD i ZDF, będących udziałowcami ARTE, ich kanałów regionalnych i cyfrowych oraz publicznych stacji radiowych.
System ściągania opłat „Rundfunkbeitrag” został zreformowany w 2013 r. Opłata pobierana jest od wszystkich gospodarstw domowych, a także od firm prywatnych i instytucji publicznych. Wynosi ona 17,50 € miesięcznie na gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób i od liczby i rodzaju posiadanych odbiorników. „Beitragsservice„, instytucja, którą zarządzają ARD, ZDF i Deutschlandradio, zastąpiła spółkę GEZ, która była wcześniej odpowiedzialna za ściąganie opłat i kontrolę oświadczeń gospodarstw domowych.
KEF (Niezależna komisja ds. ustalania potrzeb finansowych nadawców publicznych) jak wynika z nazwy ocenia potrzeby nadawców publicznych na okres czterech lat (2017-2020), a następnie ustala wysokość opłat, które zatwierdzane są dodatkowo w Umowie z krajami związkowymi w sprawie nadawców. ARTE Deutschland współpracuje z komisją KEF w trakcie procedury oceny potrzeb nadawców publicznych oraz na etapie uprzedniej refleksji na forum grup roboczych.

Budżet ARTE

Samodzielność ARTE GEIE w zakresie finansów i zarządzania

ARTE to europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG, fr. GEIE), w którego skład wchodzą dwa podmioty: ARTE France i ARTE Deutschland TV GmbH. Te trzy jednostki są niezależne z prawnego punktu widzenia. Każda z nich przedkłada własny bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z zarządzania. ARTE GEIE jest podmiotem samodzielnym z punktu widzenia finansów i zarządzania.

Wkład francuski i niemiecki w zakresie dostarczania programów

Oba ośrodki dostarczają taki sam wolumen programów, które produkują bądź kupują w zależności od sposobu organizacji nadawców publicznych i specyficznego systemu produkcji we Francji i w Niemczech. Każdy z tych ośrodków dostarcza 40% treści programowych, zaś pozostałe 20% dostarczane jest przez ARTE GEIE i partnerów europejskich.

Wkład francuski i niemiecki do budżetu ARTE GEIE

ARTE GEIE finansowany jest parytetowo przez ośrodek francuski i niemiecki. Oba ośrodki reprezentowane są w Walnym Zgromadzeniu i głosują nad budżetem ARTE GEIE.

ZAMKNIĘCIE ROZLICZEŃ ARTE GEIE W MILIONACH EURO (2020)
Przychody Wkład finansowy ARTE France
Wkład finansowy ARTE Deutschland
Przychody własne
Razem
66,893
66,893
6,355
140,142
Koszty  Programy
Wydatki pracownicze
Inwestycje
Koszty funkcjonowania
Nadawanie
Projekty europejskie
Razem
75,718
44,225
5,109
10,614
3,555
0,921
140,142
Sprawozdanie budżetowe 0,00

 

Współfinansowanie ze środków EFRR

Projekt optymalizacji oświetlenia w siedzibie ARTE GEIE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na lata 2014-2020.

Cel projektu: Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu technologii Led w oświetleniu głównego studia i w lampach biurkowych.

Szacunkowy koszt projektu: 523 465 €
Dofinansowanie z EFFR: 51 569.27 €
Dofinansowanie ze strony Regionu Grand Est: 51 569.27 €
Środki własne: 412 554.15 €


Data:

28 stycznia 2021