ARTE

Źródła finansowania

Finansowanie pochodzące w 95% ze źródeł publicznych

ARTE jest nadawcą publicznym, finansowanym w 95% przez Francję i Niemcy zgodnie z obowiązującymi w każdym z tych krajów zasadami finansowania nadawców publicznych. We Francji publiczne media audiowizualne finansowane są z części wpływów z podatku VAT. W Niemczech głównym źródłem finansowania kanałów publicznych jest opłata radiowo-telewizyjna. Kanał nie nadaje reklam, z wyjątkiem kampanii użyteczności publicznej, ma za to możliwość generowania własnych przychodów, w szczególności poprzez poszukiwanie sponsorów programów.

ARTE to europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG, fr. GEIE) z siedzibą w Strasburgu, w którego skład wchodzą dwa ośrodki odpowiedzialne w jednakowym stopniu za publikowanie i dostarczanie treści – ARTE France oraz ARTE Deutschland TV GmbH. Oba ośrodki finansują po równi centralę w Strasburgu. Każdy z nich dostarcza 40% treści programowych, które produkuje lub kupuje w zależności od sposobu organizacji nadawców publicznych i systemu produkcji we Francji i Niemczech. Pozostałe 20% treści dostarczanych jest przez centralę w Strasburgu i sieć partnerów europejskich. ARTE GEIE, ARTE France i ARTE Deutschland to jednostki niezależne z prawnego punktu widzenia. Każda z nich przedstawia własny bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie z zarządzania.

ARTE GEIE otrzymuje również dotacje z Unii Europejskiej na tworzenie napisów i emisję programów w ofercie cyfrowej w języku angielskim, hiszpańskim, polskim i włoskim.

ARTE France i ARTE Deutschland podlegają właściwym procedurom finansowania francuskich i niemieckich nadawców publicznych.

Sposób finansowania nadawców publicznych we Francji i w Niemczech

We Francji, w ramach znowelizowanej ustawy budżetowej z 2022 r. zniesiono abonament radiowo-telewizyjny pobierany corocznie od gospodarstw domowych posiadających odbiornik telewizyjny. Zniesienie opłaty radiowo-telewizyjnej zostało zrównoważone przekazaniem części wpływów z podatku VAT do końca 2024 roku. Ze środków tych finansowani są publiczni nadawcy telewizyjni i radiowi: France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde oraz Institut national de l’audiovisuel. Ich misją jest oferowanie jak najszerszej publiczności zróżnicowanej oferty programowej wysokiej jakości w celach edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych. Media te stanowią punkt odniesienia w zakresie informacji, twórczości audiowizualnej i różnorodności kulturalnej. Wszyscy publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni  – w tym ARTE France – zawierają z państwem umowę w sprawie celów i środków (Contrat d’objectifs et de moyens – COM) na okres kilku lat, w której określa się strategię nadawcy i wysokość przyznanych środków.

W Niemczech obowiązkowa opłata radiowo-telewizyjna (Rundfunkbeitrag) jest głównym źródłem finansowania publicznych nadawców ARD i ZDF, udziałowców ARTE Deutschland, a także ich kanałów regionalnych i cyfrowych oraz publicznych stacji radiowych.
Zreformowany w 2013 roku system pobierania opłat ma zastosowanie do wszystkich gospodarstw domowych, a także firm prywatnych i instytucji publicznych. Zryczałtowana stawka opłaty radiowo-telewizyjnej wynosi 18,36 euro miesięcznie na gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób oraz od liczby i rodzaju posiadanych odbiorników. „Beitragsservice” – organ, którym zarządzają ARD, ZDF i Deutschlandradio – zastąpił spółkę GEZ, która wcześniej była odpowiedzialna za ściąganie opłat i kontrolę oświadczeń gospodarstw domowych.
KEF (Niezależna Komisja ds. Oceny Potrzeb Finansowych Nadawców Publicznych) ocenia potrzeby nadawców publicznych na okres czterech lat, a następnie ustala wysokość opłaty radiowo-telewizyjnej, która zatwierdzana jest w umowie między krajami związkowymi w sprawie finansowania nadawców radiowych i telewizyjnych. ARTE Deutschland współpracuje z komisją KEF w trakcie procedury oceny potrzeb nadawców publicznych oraz na etapie uprzedniej refleksji na forum grup roboczych.

Budżet centrali ARTE GEIE

ARTE headquarters, Strasbourg

Siedziba ARTE w Strasburgu © Patrick Bogner

 

Centrala ARTE GEIE w Strasburgu dysponuje autonomią w zakresie finansów i zarządzania. Jest ona finansowana w równym stopniu przez ośrodek francuski i niemiecki. Ośrodki te reprezentowane są w Zgromadzeniu Ogólnym i głosują nad budżetem ARTE GEIE.

ROCZNY BUDŻET ARTE GEIE W MLN EURO (2022)
Przychody Wkład finansowy ARTE France
Wkład finansowy ARTE Deutschland
Przychody własne
Inne
Razem
69,655
69,655
7,590
2,061
148,961
Koszty  Programy
Wydatki pracownicze
Wydatki niezwiązane z programami
Wydatki związane z programami
Projekty europejskie
Razem
65,795
48,798
20,148
12,781
1,439
148,961
Sprawozdanie budżetowe 0,00

 

Sponsorzy

ARTE jest kanałem publicznym i nie emituje reklam, ale generuje własne przychody, w szczególności poprzez poszukiwanie sponsorów. Partnerzy sponsorujący programy są wybierani z wielką starannością i nie mają wpływu na treści programowe. Dochody uzyskane w ten sposób zasilają budżet danego programu.

Więcej informacji na temat sponsorów w ARTE


Data:

13 lutego 2023