ARTE

Organy decyzyjne ARTE France

Zarząd

Zarząd powoływany jest na okres pięciu lat. Jest to kolegialny organ kierowniczy i przedstawicielski ARTE France odpowiedzialny za zarządzanie spółką. Zarząd posiada najszersze uprawnienia do podejmowania działań w imieniu spółki we wszelkich sytuacjach, w ramach celu statutowego i z zastrzeżeniem uprawnień przyznanych z mocy prawa Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W stosunkach z podmiotami trzecimi spółkę reprezentuje Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z dwunastu członków, w tym jednego przedstawiciela władz francuskich i trzech przedstawicieli wybranych przez pracowników. Spotyka się ona co najmniej cztery razy w roku. Rada Nadzorcza, będąca organem kolegialnym, rozpatruje decyzje dotyczące głównych wytycznych strategicznych i ekonomicznych ARTE France przed ich wdrożeniem, a także nadzoruje sposób zarządzania ARTE France przez Zarząd. Rada Nadzorcza mianuje członków Zarządu ARTE France.

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie ARTE France reprezentuje akcjonariuszy, a w jego skład wchodzą cztery osoby prawne i trzy osoby fizyczne. Spotyka się ono przynajmniej raz w roku.
Walne Zgromadzenie mianuje członków Rady Nadzorczej, powołuje biegłych rewidentów, zatwierdza lub odrzuca sprawozdanie finansowe spółki, wprowadza zmiany do statutu itd.

 

>>> Zobacz schemat organizacyjny grupy


Data:

6 lipca 2020