ARTE

Ogólne Warunki Użytkowania

ARTE G.E.I.E. (zwane dalej "ARTE"), z siedzibą na 4 quai du Chanoine Winterer, 67000 Strasburg (Francja), wpisane do rejestru handlowego i rejestru spółek w Strasburgu pod nr. C 382 865 624, publikuje serwisy elektroniczne dostępne na jej stronach internetowych oraz stosując aplikacje na urządzenia mobilne.

 

Definicje:

Dla lepszego zrozumienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązują następujące definicje pojęć:

"Strony": oznaczają wszelkie serwisy elektroniczne publikowane przez ARTE w internecie i w formie aplikacji mobilnych, które dostępne są przez przewodową lub bezprzewodową sieć internetową, korzystając z przeglądarki internetowej lub aplikacji, niezależnie od środków używanych do uzyskania dostępu do nich.

"Treści": oznaczają wszelkie audiowizualne, tekstowe, dźwiękowe, graficzne i fotograficzne elementy oprogramowania, aplikacji, animacji, gier etc. dostępne na Stronach, w szczególności Filmy oferowane za pośrednictwem Odtwarzacza.

"Odtwarzacz": oznacza oprogramowanie stworzone i należące do ARTE, pozwalające na oglądanie Wideo i transmisji na żywo udostępnionych przez ARTE na Stronach lub poza nimi poprzez funkcję "Dołącz", oraz tworzenie i udostępniania linków dzięki funkcji "Udostępnij".

"Wideo": oznacza wszelkie audiowizualne elementy oferowane za pośrednictwem Odtwarzacza.

"Na żywo": oznacza jednoczesną transmisję w Internecie sygnału telewizyjnego ARTE.

"Użytkownik": oznacza każdą osobę wchodzącą na Strony, niezależnie od używanej sieci lub sposobów łączenia się z nią.

Zakres Ogólnych Warunków Użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania dotyczą użytkowania wszystkich Stron, z wyłączeniem ARTE Boutique, ARTE Magazine, ARTE Radio i ARTE Pro, które posiadają własne warunki użytkowania.

 

Akceptacja Ogólnych Warunków Użytkowania:

Odwiedziny Stron i korzystanie z ich Treści, jak również korzystanie z Odtwarzacza i/lub jego funkcji "Dołącz" i "Udostępnij" na Stronach i poza nimi, są objęte niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania.

Obowiązującą wersją Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązuje podczas każdorazowych odwiedzin Stron i/lub używania Treści przez Użytkownika.

Niemniej jednak ,ARTE może dokonywać aktualizacji Ogólnych Warunków Użytkowania bez wcześniejszego ostrzegania o tym Użytkownika. Z tego względu zaleca się Użytkownikom aby regularnie zapoznawali się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania w celu dowiedzenia się o ewentualnie dokonanych zmianach i o aktualnie wiążącej wersji w momencie odwiedzin Stron i/lub użytkowania Treści.

W przypadku małoletnich Użytkowników, osoby posiadające władzę rodzicielską są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania przez Użytkownika. Osoby te są prawnie zobowiązane do nadzorowania sposobu użytkowania udostępnianych przez ARTE Treści przez osobę małoletnią.

W przypadku naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania przez Użytkownika, ARTE zastrzega sobie prawo do występowania z roszczeniami wobec Użytkownika.

Każdy punkt niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązuje osobno i pozostaje ważny i skuteczny niezależnie od pozostałych.

 

Strony

1 – CEL STRON

Strony umożliwiają Użytkownikowi między innymi:

 • zasięganie informacji na temat kanału, jego misji, programów i ich emisji;
 • oglądanie określonych programów kanału na żywo i/lub na żądanie;
 • przeglądanie stron powiązanych z programami kanału, stanowiących rozszerzenie jego działalności w internecie;
 • udostępnianie określonych linków mailem, na portalach społecznościowych lub na innych stronach;
 • publikowanie komentarzy w strefach interakcji na Stronach;
 • branie udziału w grach podlegających określonym regułom.

 

2 – DOSTĘP DO STRON

ARTE oferuje Użytkownikowi nieograniczone, wolne i niewyłączne prawo dostępu do wszystkich Stron do celów korzystania indywidualnego lub wyłącznie w gronie rodzinnym. Prawo dostępu pozwala Użytkownikowi na odwiedzanie Stron i korzystanie z Treści w kontekście niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Mimo to, niektóre serwisy oferowane na Stronach wymagają rejestracji przez Użytkownika. Tak jest na przykład w przypadku publikowania komentarzy w strefach interakcji (zob. § 5 poniżej).

ARTE nie jest zobowiązane w żaden konkretny sposób w zakresie funkcjonowania Stron i dostępności Treści.

Dlatego Użytkownik wyraźnie akceptuje, że ARTE może w każdej chwili zablokować dostęp do całości bądź części Stron lub Treści, w szczególności z powodu przeszkód lub ograniczeń natury technicznej bądź prawnej, bez zapowiedzi i wedle własnego uznania.

 

3 – UŻYTKOWANIE STRON

Strony i Treści są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Prawo dostępu udzielone Użytkownikowi (zob. § 2) nie obejmuje pozwolenia na jakąkolwiek reprodukcję lub retransmisję Stron lub Treści. Z tego względu, jakakolwiek reprodukcja lub retransmisja Stron lub Treści w całości lub części (poza wyjątkowymi przypadkami prawnymi przewidzianymi przez kodeks własności intelektualnej), bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia ze strony ARTE, stanowi akt fałszerstwa i może być przedmiotem roszczeń wysuwanych przed właściwymi sądami.

W związku z powyższym, Użytkownicy zobowiązują się nie dokonywać retransmisji lub kopiowania, zlecania retransmisji lub kopiowania, adaptowania, zmieniania, przesyłania, wprowadzania na rynek, dystrybuowania lub imitowania Stron lub Treści w całości lub części. W przeciwnym razie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Użytkownicy akceptują, iż ARTE ma wyłączną kontrolę redakcyjną nad Stronami i ich Treścią. Z tego względu, wyraźnie zgadzają się na to, że ARTE może w każdej chwili dokonać zmiany lub usunięcia Stron lub Treści w całości lub w części bez zapowiedzi i wedle własnego uznania.

Strony mogą zawierać linki do innych stron lub serwisów publikowanych przez strony trzecie w odniesieniu do Treści. ARTE dokłada starań, aby oferować Użytkownikowi linki do stron lub serwisów wolnych od nieprawidłowości, błędów lub usterek, ale nie może zagwarantować, że ich użytkowanie nie będzie stanowić żadnego ryzyka dla Użytkownika.

Z tego względu użytkowanie stron lub serwisów publikowanych przez osoby trzecie jest wykluczone z zakresu obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i ma miejsce zgodnie z warunkami użytkowania właściwymi dla tych stron.

Strony mogą zawierać Treści nieodpowiednie dla małoletnich. Osoby posiadające władzę rodzicielską muszą być tego świadome i nadzorować użytkowanie Stron przez nieletnich będących pod ich opieką.

W tym kontekście, jeśli program jest nieodpowiedni dla młodych widzów, ARTE może ostrzec Użytkownika przed wrażliwym charakterem programu i/lub sprawić, że będzie on dostępny na żądanie tylko między godz. 23:00 a 5:00.

 

Odtwarzacz wideo

4 – UŻYTKOWANIE ODTWARZACZA

ARTE stworzył odtwarzacz pozwalający Użytkownikowi na:

 • oglądanie transmisji na żywo i Filmów opublikowanych online przez ARTE i wybieranie między różnymi dostępnymi wersjami językowymi;
 • udostępnianie określonych Filmów innym użytkownikom poza Stronami korzystając z funkcji "Dołącz";
 • udostępnianie części Treści mailem lub na portalach społecznościowych korzystając z funkcji "Udostępnij".

Ze względów umownych ARTE może dokonywać geolokalizacji dostępu do transmisji na żywo i/lub Filmów, w celu ograniczenia dostępu do nich w określonych krajach. Wyraźnie zabrania się pomijania, dezaktywowania lub zmieniania warunków dostępu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w FAQ.

Odtwarzacz jest chroniony prawem autorskim jako oprogramowanie i musi być używany jedynie w formie udostępnionej przez ARTE. Jakakolwiek modyfikacja, adaptacja, usunięcie, dekompilacja lub inżynieria wsteczna Odtwarzacza, jego funkcji lub wyglądu, bez wcześniejszej pisemnej zgody ARTE jest surowo zabroniona. Odtwarzacz może wyświetlać "zajawki", to znaczy krótkie emisje treści reklamowych lub promocyjnych przed rozpoczęciem Filmów.

Zgodnie z zapisami umów ustalonych z posiadaczami praw, normalne używanie Odtwarzacza zgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania pozwala Użytkownikowi na oglądanie transmisji na żywo i Filmów bez możliwości zapisywania ich. O ile nie wskazano inaczej, Odtwarzacz nie pozwala na pełne i trwałe ściąganie Filmów za pomocą jego funkcji.

Z tego względu zapisywanie transmisji na żywo i/lub Filmów w całości lub w części, niezależnie od procesu lub medium użytego do tego celu, (o ile nie dzieje się to w kontekście prawnego wyjątku przewidzianego przez kodeks własności intelektualnej), jest wyraźnie zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony ARTE.

Przypomina się również Użytkownikom, iż edytowanie, udostępnianie lub informowanie innych o jakimkolwiek oprogramowaniu, aplikacji, stronie etc. pozwalającej na ominięcie normalnego używania Odtwarzacza, w szczególności w celu trwałego ściągania bezpośrednich transmisji i/lub Filmów w całości bądź w części, jest zabronione.

 

4.1 Używanie funkcji “Udostępnij"

Funkcja "Udostępnij" pozwala Użytkownikowi dzielić się mailem lub na portalach społecznościowych, linkami odsyłającymi do witryn Stron zawierających Filmy. W celu udostępnienia, Użytkownik musi jedynie skopiować link wygenerowany przez Odtwarzacz i załączyć go w mailu lub na żądanej stronie.

4.2 Używanie funkcji “Dołącz"

Funkcja "Dołącz" pozwala Użytkownikowi na eksport określonych Filmów oferowanych za pośrednictwem Odtwarzacza. Do tego celu Użytkownik musi jedynie użyć kodu „embed” wygenerowanego przez Odtwarzacz. Umieszczanie jednego lub więcej Filmów za pomocą innego procesu (np. ramkowania) jest wyraźnie zabronione.

Ze względów umownych ARTE może dokonywać geolokalizacji dostępu do Filmów w celu ograniczenia dostępu do nich w określonych krajach. Dlatego tylko Użytkownikom z dostępem do Filmów wolno używać funkcji "Dołącz" w celu eksportowania ich poza Stronami.

Przy korzystaniu z funkcji "Dołącz" Użytkownicy muszą zawsze zagwarantować, że logo ARTE będzie widoczne, a linki Odtwarzacza do Stron aktywne. Użytkownicy nie mogą sprawiać wrażenia jakoby ARTE zgadzało się z treścią strony zawierającej udostępnione Filmy, było partnerem strony, bądź dawało jej uprzywilejowany dostęp do Filmów.

ARTE rezerwuje sobie prawo do blokowania funkcji "Dołącz" dla stron lub serwisów nieposiadających wymaganych pozwoleń i/lub niespełniających warunków opisanych poniżej.

 

4.2.1 Warunki używania funkcji “Dołącz"

Używanie funkcji "Dołącz" jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

 • celem integracji Filmów nie jest przejęcie serwisów, programów lub gatunków programów publikowanych przez ARTE w całości bądź części; dostęp do zintegrowanych Filmów musi być umożliwiony po spełnieniu tych samych warunków jak na Stronach.
 • użytkownikom nie wolno wykorzystywać Odtwarzacza i zintegrowanych Filmów do celów komercyjnych, ani czerpać żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści finansowych (reklamowanie, sponsorowanie, subskrypcja etc.) czy też uzyskiwać jakichkolwiek świadczeń za ich integrację.

Przed użyciem funkcji „Dołącz” które mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć podane powyżej warunki, Użytkownicy są proszeni są o skontaktowanie się z ARTE w celu uzyskania ewentualnego upoważnienia.

 

4.2.2 Strony docelowe z funkcją “Integruj

Użytkownicy zobowiązują się również do nieintegrowania Filmów na stronach i serwisach o następującym charakterze:

 • stronach promujących dyskryminację, nienawiść lub przemoc ze względu na rasę, przynależność etniczną, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, orientację seksualną, opinie polityczne etc.;
 • stronach naruszających prawa osobiste lub majątkowe, w szczególności prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • stronach promujących narkotyki lub przemysł alkoholowy, tytoniowy i zbrojeniowy;
 • stronach zachęcających do popełniania przestępstw i/lub wykroczeń;
 • stronach naruszających porządek i/lub moralność publiczną;
 • stronach zawierających komentarze świadomie szkodliwe dla wizerunku lub reputacji kanału i/lub jego programów i/lub posiadaczy praw do nich.

 

4.3 Odpowiedzialność cywilna Użytkownika

W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych przeciwko ARTE w wyniku naruszenia przez Użytkownika warunków użytkowania Odtwarzacza, które spowodowało bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla osoby trzeciej (na przykład używanie Odtwarzacza, które jest niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania i/lub które narusza prawa własności intelektualnej posiadacza takich praw), Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec ARTE w zakresie odpowiedzialności za popełnienie spornych czynów w odniesieniu do szkód, kosztów i wydatków, w tym wszelkich opłat prawnych i kosztów postępowania, które ARTE musi ponieść ze względu na takie działanie.

 

Strefy interakcji

ARTE udostępnia Użytkownikom strefy interakcji, gdzie mogą dzielić się swoimi komentarzami i reakcjami na temat programów kanału. Strefy interakcji znajdują się z reguły na dole strony pod Odtwarzaczem.

Używanie tych stref interakcji podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Użytkowania.

W strefach interakcji udzielać się mogą Użytkownicy pełnoletni ze zdolnością do czynności prawnych. W przypadku małoletnich Użytkowników konieczne jest uzyskanie pozwolenia rodziców lub przedstawicieli ustawowych na używanie Stron.

 

5 – UŻYTKOWANIE STREF INTERAKCJI

ARTE udostępnia Użytkownikom strefy interakcji, gdzie mogą dzielić się swoimi komentarzami i reakcjami na programy kanału. Strefy interakcji znajdują się z reguły na dole strony pod Odtwarzaczem.

Używanie stref interakcji wymaga całkowitej akceptacji i przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Użytkownicy muszą potwierdzić, że są pełnoletni i zdolni do czynności prawnych. W przypadku małoletnich Użytkowników konieczne jest uzyskanie pozwolenia rodziców lub przedstawicieli ustawowych na używanie Stron.

 

5.1 Warunki dostępu do stref interakcji

W celu opublikowania komentarza Użytkownicy muszą:

 1. kliknąć na przycisk "Biorę udział w dyskusji";
 2. podać swoją tożsamość na Disqus używając konta na Facebooku, Google lub Twitterze, bądź podać swoje imię lub pseudonim (który nie może naruszać porządku publicznego i/lub naruszać praw osób trzecich) oraz ważny adres mailowy. Użytkownik będzie wówczas rozpoznawalny jako autor komentarza po swoim imieniu lub pseudonimie. Żadne inne informacje na temat Użytkowników nie zostaną przekazane do wiadomości publicznej;
 3. wpisać komentarz;
 4. wysłać komentarz.

Komentarze wysłane w ten sposób są publikowane w strefach interakcji znajdujących się poniżej Filmów i będą przechowywane przez okres trzech lat, chyba że Użytkownik poprosi o ich usunięcie lub ARTE zadecyduje o ich usunięciu ze względu na powody podane poniżej.

Użytkownicy odpowiadają za wszelkie nadużycie i/lub działanie używając swojego imienia lub pseudonimu.  W przypadku niewłaściwego użycia pseudonimu lub podanej tożsamości Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania ARTE o tym fakcie.

 

5.2 Obowiązki Użytkowników w strefach interakcji
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za komentarze publikowane w strefach interakcji Stron. Z tego względu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnie:
 • przepisów dotyczących prywatności, praw do wizerunku osobistego i praw własności, prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskiego i prawa znaków towarowych) oraz prawa prasowego (w szczególności w zakresie zniesławienia, podżegania do przemocy lub nienawiści rasowej, rewizjonizmu lub negacji Holocaustu etc.);
 • zasad dotyczących porządku i moralności publicznej, oraz w szczególności przepisów dotyczących treści pornograficznych i pedofilskich.
 1. Użytkownicy w szczególności zobowiązują się do:
 • niepodszywania się pod inną osobę i niewyrażania opinii w imieniu firmy, stowarzyszenia etc. bez odpowiedniego upoważnienia;
 • zachowania bez agresji lub przemocy;
 • nierozpowszechniania świadomie nieprawdziwych informacji;
 • nieudzielania poufnych informacji;
 • niewysyłania elementów zawierających wirusy;
 • nienękania innych Użytkowników lub osób trzecich w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności przez powtarzanie identycznych lub podobnych wiadomości;
 • niepisania komentarzy podżegających do nienawiści, przemocy, samobójstwa, terroryzmu, praktykowania nielegalnych działań lub popełniania przestępstw i wykroczeń;
 • niepisania komentarzy o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym, antysemickim, homofobicznym, pornograficznym lub pedofilskim, lub też negujących Holocaust etc.,
 • niereklamowania żadnej marki, produktu lub usługi;
 • niezbierania i niezapisywania danych osobistych dotyczących innych Użytkowników;
 • niemanipulowania swoim pseudonimem w sposób ukrywający pochodzenie wiadomości przesłanej na Strony;
 • niezachowywania się w sposób przynoszący szkodę dla wizerunku i/lub reputacji ARTE.
 1. Użytkownicy zobowiązują się do nieużywania swoich komentarzy w celu promowania stron internetowych naruszających niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, w szczególności do nieumieszczania linków HTML w swoich komentarzach do stron naruszających niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.
 2. Użytkownicy zobowiązują się dostarczać ARTE dokładne informacje w celu skontaktowania się z nimi, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Użytkownicy mogą zgłosić do Disqus wszelkie komentarze naruszające ich zdaniem zasady klikając na ikonę "Zgłoś nadużycie".

 

5.3 Moderacja stref interakcji

Komentarze wysyłane przez Użytkowników mogą być moderowane przez ARTE w świetle niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania przed lub po ich publikacji na Stronach.

W przypadku moderacji przed publikacją Użytkownicy zostaną poinformowani w momencie wysyłania swoich komentarzy.

ARTE zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania wszelkich komentarzy w całości lub w części bez uprzedzania Użytkowników, które naruszają niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania lub obowiązujące przepisy prawa.

ARTE może również czasowo lub stale zabronić dostępu do stref interakcji Użytkownikom naruszającym niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.

Użytkownicy mogą również w każdej chwili poprosić ARTE o usunięcie swoich komentarzy, wysyłając maila zawierającego następujące informacje: tytuł wiadomości i datę jej publikacji, nazwę lub pseudonim Użytkownika oraz adres URL strefy interakcji, której prośba dotyczy.

 

5.4 Obowiązki, zapewnienia i odpowiedzialność Użytkowników

Użytkownicy akceptują, że komentarze publikowane przez nich zostaną udostępnione publicznie w strefach interakcji. Z tego względu bezpłatnie upoważniają oni ARTE do podawania ich do wiadomości publicznej na Stronach niezależnie od procedury lub środków użytych do uzyskania dostępu do nich. Użytkownicy akceptują ponadto, że komentarze mogą zostać usunięte ze Stron przez ARTE bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Użytkownicy zapewniają ARTE, iż posiadają oni wszelkie upoważnienia konieczne do publikacji i/lub udostępniania komentarzy pisanych przez nich w strefach interakcji Stron, w szczególności pod względem prywatności, praw do wizerunku osobistego i praw własności oraz prawa własności intelektualnej (prawo autorskie i prawo znaków towarowych etc.)

Użytkownicy zgadzają się i akceptują fakt, iż komentarze publikowane przez nich w strefach interakcji Stron są w zakresie ich odpowiedzialności. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność wobec ARTE za wszelkie skargi lub powództwa wystosowane przeciwko ARTE w związku z publikowanymi przez nich komentarzami.

Jeśli Użytkownicy podają linki HTML w publikowanych przez nich komentarzach, to są oni odpowiedzialni za ich wiarygodność i zgodność z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, w tym w odniesieniu do treści, produktów i usług etc. oferowanych na stronach, do których prowadzą te linki.

 

5.5 Dane osobiste

Przez dobrowolne wysyłanie komentarzy w strefach interakcji Stron, Użytkownicy zgadzają się i akceptują fakt, że będą one udostępniane publicznie na Stronach, i że ARTE nie dysponuje środkami technicznymi uniemożliwiającymi ich potencjalne zbieranie i zapisywanie przez innych Użytkowników. Ich dalsze używanie poza Stronami nie leży w żaden sposób w mocy ARTE i ARTE nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych nr 78-17 z 6 stycznia 1978, Użytkownicy wysyłający komentarze na Stronach mają prawo dostępu, korekty i sprzeciwu wobec danych ich dotyczących.

W celu skorzystania z tych praw Użytkownicy mogą w każdej chwili wysłać maila ze stosowną prośbą do pełnomocnika ds. ochrony danych ARTE na adres correspondantinformatiqueetlibertes@arte.tv.

Użytkownicy mogą zażądać informacji ich dotyczących, które są niewłaściwe, niepełne, niedokładne, nieaktualne, lub których zbieranie, używanie, komunikowanie lub przechowywanie jest zabronione, i które muszą zostać poprawione, uzupełnione, doprecyzowane, zaktualizowane lub skasowane.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych dotyczących używania stref interakcji można znaleźć pod “ARTE i Twoja prywatność w sieci”.

 

5.6 Zastrzeżenia

ARTE zastrzega sobie prawo do pozostawienia online, usuwania lub moderacji wszystkich lub części elementów w strefach interakcji w każdej chwili i wedle własnego uznania, bez konieczności informowania o tym z góry Użytkowników i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

ARTE wyklucza wszelką odpowiedzialność za usuwanie komentarzy publikowanych w strefach interakcji Stron.

 

Ograniczenie gwarancji i odpowiedzialności

6 - OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony i Treści są udostępniane w stanie, w jakim są, i w miarę ich dostępności. Ponieważ podlega obowiązkowi zachowania należytej staranności, ARTE nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poza szkodami na osobie, niezależnie od ich charakteru, wynikające z niedostępności Stron i/lub Treści.

Poprzez używanie Stron lub Treści Użytkownicy niniejszym deklarują, iż posiadają odpowiednie zdolności, sprzęt i oprogramowanie pozwalające im na swobodne używanie Stron i Treści, oraz  pozbawione ryzyka korzystanie z internetu.

Użytkownicy są w pełni świadomi i ponoszą konsekwencje właściwości Internetu i jego użycia, w szczególności ograniczeń związanych ze sprawnością techniczną, czasami reakcji i ryzykiem w odniesieniu do bezpieczeństwa komunikacji.

Z tego względu ARTE nie daje gwarancji, iż Strony i Treści są wolne od nieprawidłowości, błędów lub usterek, albo że będą one działać bezawaryjnie lub nieprzerwanie. W tym zakresie ARTE może dowolnie wyznaczyć jakikolwiek okres, w którym Strony i Treści nie będą dostępne, ze względu na przyczyny techniczne, w celu polepszenia oferowanych serwisów lub optymalizacji ich używania.

O ile obowiązkowe przepisy prawa nie stanowią inaczej, ARTE nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie Stron, Treści lub internetu, ani za jakąkolwiek przerwę serwisu niezależnie od jej charakteru lub długości trwania.

Tak samo ARTE nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z używania Stron, Treści lub internetu, takich jak utrata danych, włamanie komputerowe, wirusy lub inne niezamierzone problemy, lub też przypadku działania siły wyższej zgodnie z definicją orzecznictwa Sądu Najwyższego Francji.

Z zasady ARTE nie odpowiada za żadne szkody oprócz szkód na osobie (w tym za bezpośrednie, osobiste i rzeczywiste szkody) poniesione przez Użytkowników i/lub przez strony trzecie, w odniesieniu do których udowodniono, że działania ze strony ARTE nie były przyczyną szkody.

Z tego względu, spełniając obowiązek zachowania należytej staranności ARTE nie ma obowiązku wypłacania odszkodowania za czysto ekonomiczne lub materialne szkody, inne niż szkody na osobie, lub wypłacania odszkodowania za szkody poniesione przez osoby trzecie, w jakiejkolwiek formie w odniesieniu do których udowodniono, że działania ze strony ARTE nie były przyczyną szkody.

Tak samo ARTE nie ponosi odpowiedzialności za koszty połączenia i za jakiekolwiek koszty komunikacyjne powstałe na skutek dostępu i używania Stron i Treści.

ARTE zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za potencjalne niewłaściwe działanie lub niedostępność serwisu niezależnie od przyczyny:

 • utraty danych;
 • konsekwencji jakichkolwiek wirusów;
 • działania siły wyższej zgodnie z definicją orzecznictwa Sądu Najwyższego Francji.

Prawo właściwe

7 – PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają francuskiemu prawu.

Francuska wersja niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest wersją wiążącą.

W przypadku Użytkowników działających w charakterze biznesowym wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania zostaną przedłożone właściwym sądom w Strasburgu.

Oznaczenie:

ARTE G.E.I.E., europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, wpisane jest do rejestru handlowego i rejestru spółek w Strasburgu pod nr C 382 865 624, z siedzibą w 4 quai du Chanoine Winterer, 67000 Strasburg (Francja).