ARTE

O nas

ARTE to publiczny i europejski kanał kulturalny, emitujący programy zbliżające do siebie Europejczyków

ARTE

ARTE w skrócie

Publiczny i europejski kanał kulturalny

ARTE w skrócie

 

 

 

ARTE

Siedziba ARTE

w Strasburgu, w Dzielnicy Europejskiej

ARTE from the sky

Strasbourg

Siedziba ARTE mieści się w Strasburgu, blisko granicy francusko-niemieckiej, w Dzielnicy Europejskiej, niedaleko Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to symbol przyjaźni francusko-niemieckiej, a także europejskiej misji ARTE i szczególnego miejsca, jakie zajmuje w europejskim krajobrazie audiowizualnym.

 

 

ARTE

Zarządzanie i źródła finansowania

FINANSOWANIE POCHODZĄCE W 95% ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, WSPÓLNY PROJEKT I MECHANIZMY KONTROLI

Zarządzanie

Wspólny projekt

Wspólny projekt zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie wzmacnia spójność i koordynację między różnymi jednostkami ARTE poprzez optymalizację dostępnych środków. Po stronie francuskiej są to środki przewidziane w ramach Umowy w sprawie celów i środków (Contrat d’Objectifs et de Moyens - COM), zaś po stronie niemieckiej - środki przyznawane przez niezależną komisję ds. ustalania potrzeb finansowych nadawców publicznych (KEF).
Cele określane są corocznie w dokumencie zawierającym plan konkretnych i operacyjnych działań podlegających ocenie ilościowej i jakościowej dwa razy do roku.

Oto cele przyjęte przez ARTE na okres 2017-2021:

 • pełnienie roli europejskiego kulturalnego kanału telewizyjnego zakorzenionego we współczesnym społeczeństwie poprzez
  specyficzną ofertę programową kładącą nacisk na twórczość europejską, dialog międzykulturowy i analizy
  pozyskanie nowych odbiorców dzięki ofercie programowej dostępnej dla jak najszerszego grona widzów we Francji, w Niemczech i w Europie za pośrednictwem wszystkich nośników
  wzmocnienie widoczności i renomy oferty programowej oraz marki
 • dostosowanie i rozwój grupy ARTE w celu wspólnego sprostania przyszłym wyzwaniom
  poprzez promowanie innowacji i współpracy w grupie ARTE
  oraz wzmocnienie kompetencji, spójności, a także odpowiedzialnego charakteru działalności ARTE
Mechanizmy kontroli

ARTE GEIE posiada mechanizmy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
W działalności wewnętrznej stosowana jest zasada rozdziału funkcji osób zatwierdzających wydatki oraz płatników. Regulamin finansowy przewiduje procedury przetargowe zgodne z przepisami europejskimi, a niezależny audyt wewnętrzny przeprowadza ocenę i formułuje zalecenia w zakresie ulepszeń.

Za kontrolę zarządzania podmiotem ARTE GEIE odpowiedzialni są dwaj kontrolerzy zarządzania mianowani przez Walne Zgromadzenie (Olivier Guillemot, dyrektor ds. zarządzania i koordynacji ARTE France i Markus Nievelstein,  dyrektor zarządzający ARTE Deutschland). Rachunki kontrolowane są przez rewidentów księgowych mianowanych przez Walne Zgromadzenie.

Kontrola zewnetrzna, którą powierzono zewnętrznej firmie audytorskiej, ma na celu zbadanie sposobu wdrażania uchwał Walnego Zgromadzenia, a także sprawdzenie, czy obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne i zasady wewnętrzne były przestrzegane w okresie trwania kadencji Komitetu Zarządzającego. Kontrola zewnętrzna stara się również ustalić, czy działania zarządu cechowały się skutecznością i ekonomicznością oraz czy istniejące mechanizmy kontroli i wczesnego wykrywania ryzyka są skuteczne.

 

System zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa nr 2016-1691 z 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji gospodarki, zwana ustawą „Sapin 2”, wprowadziła system ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości.

Ustawa ta nakłada z dniem 1 stycznia 2018 roku na wszystkie organizacje publiczne i prywatne zatrudniające co najmniej 50 pracowników obowiązek ustanowienia jasnego , dostępnego i bezpiecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

ARTE zapewnia wszystkim swoim stałym pracownikom i tymczasowym współpracownikom zewnętrznym prawo do powiadomienia kierownictwa lub osoby odpowiedzialnej za kwestie etyczne w sytuacji zetknięcia się z sytuacją niezgodną z procedurami, ustawami bądź przepisami mającymi zastosowanie do ARTE GEIE z zachowaniem całkowitej poufności i bez ryzyka represji.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości jest dostępna dla wszystkich. Z osobą odpowiedzialną za kwestie etyczne można skontaktować się, pisząc na adres: referentethique@arte.tv.

Pobierz procedurę zgłaszania nieprawidłowości.

 

Sposób finansowania publicznych mediów audiowizualnych

Telewizja ARTE finansowana jest w 95% z opłat radiowo-telewizyjnych pobieranych we Francji i w Niemczech. ARTE nie ma możliwości nadawania reklam, jednak może rozwijać własne przychody, w szczególności poprzez poszukiwanie sponsorów programów.

We Francji misja publiczna mediów audiowizualnych finansowana jest z opłat radiowo-telewizyjnych, czyli abonamentu radiowo-telewizyjnego, wynoszącego rocznie 138 € we Francji metropolitalnej i 88 € w departamentach zamorskich, mającego zastosowanie do gospodarstw domowych posiadających odbiornik telewizyjny. Pozostałe nośniki pozwalające na oglądanie programów telewizyjnych, takie jak komputery czy tablety, nie są nim obecnie objęte.
Opłaty abonamentowe finansują działalność publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych, których zadaniem jest oferowanie jak najszerszej publiczności zróżnicowanej oferty programowej wysokiej jakości w celach edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych (France Télévisions, ARTE France, Radio France, Réseau Outre-Mer 1ère, France Media Monde, Institut national de l’audiovisuel). Media te stanowią punkt odniesienia w zakresie informacji, twórczości audiowizualnej i różnorodności kulturowej.

Finansowanie ARTE, tak jak i pozostałych publicznych kanałów telewizyjnych, objęte jest Umową w sprawie celów i środków (Contrat d’Objectifs et de Moyens - COM) zawartą z państwem na okres pięciu lat. Podział opłat abonamentowych jest następnie zatwierdzany co roku przez Parlament w ramach głosowania nad ustawą budżetową.

Umowa COM na lata 2017-2021, podpisana między ARTE France a ministerstwami kultury i komunikacji, gospodarki i budżetu, przewiduje zwiększenie budżetu o 3,8% w roku 2017, a następnie roczny wzrost budżetu o 2% w ciągu czterech kolejnych lat. Świadczy to o niezachwianym poparciu dla strategii redakcyjnej i cyfrowej ARTE. Działania podjęte w czasie obowiązywania poprzedniej umowy pozwoliły na odnowę wizerunku ARTE i otwarcie się na nowych odbiorców. Nowa umowa kontynuuje ten kierunek działania, zmierzający do zwiększenia oferty w zakresie programów własnych i oryginalnych treści audiowizualnych, rozwiązań cyfrowych i treści europejskich, a także wzmocnienia ramówki w ciągu dnia. ARTE France przeznacza całość dodatkowej dotacji wynoszącej w roku 2017 10 milionów euro na inwestycje w programy, wzmacnia swoją obecność na portalach społecznościowych i swój europejski charakter poprzez umowy o koprodukcji z innymi kanałami telewizyjnymi oraz ofertę programową w języku włoskim, dzięki której 70% Europejczyków ogląda ARTE w swoim języku ojczystym.
Projekt opracowany przez ARTE France we współpracy z członkami Komitetu Zarządzającego ARTE GEIE został uprzednio jednogłośnie przyjęty przez Radę Zakładową i Radę Nadzorczą ARTE France oraz zatwierdzony przez Komisje Kultury i Finansów Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

W Niemczech obowiązkowa opłata radiowo-telewizyjna (Rundfunkbeitrag) jest głównym źródłem finansowania publicznych nadawców ARD i ZDF, będących udziałowcami ARTE, ich kanałów regionalnych i cyfrowych oraz publicznych stacji radiowych.
System ściągania opłat "Rundfunkbeitrag" został zreformowany w 2013 r. Opłata pobierana jest od wszystkich gospodarstw domowych, a także od firm prywatnych i instytucji publicznych. Wynosi ona 17,50 € miesięcznie na gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób i od liczby i rodzaju posiadanych odbiorników. "Beitragsservice", instytucja, którą zarządzają ARD, ZDF i Deutschlandradio, zastąpiła spółkę GEZ, która była wcześniej odpowiedzialna za ściąganie opłat i kontrolę oświadczeń gospodarstw domowych.
KEF (Niezależna komisja ds. ustalania potrzeb finansowych nadawców publicznych) jak wynika z nazwy ocenia potrzeby nadawców publicznych na okres czterech lat (2017-2020), a następnie ustala wysokość opłat, które zatwierdzane są dodatkowo w Umowie z krajami związkowymi w sprawie nadawców. ARTE Deutschland współpracuje z komisją KEF w trakcie procedury oceny potrzeb nadawców publicznych oraz na etapie uprzedniej refleksji na forum grup roboczych.

Budżet ARTE

Samodzielność ARTE GEIE w zakresie finansów i zarządzania

ARTE to europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG, fr. GEIE), w którego skład wchodzą dwa podmioty: ARTE France i ARTE Deutschland TV GmbH. Te trzy jednostki są niezależne z prawnego punktu widzenia. Każda z nich przedkłada własny bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z zarządzania. ARTE GEIE jest podmiotem samodzielnym z punktu widzenia finansów i zarządzania.

Wkład francuski i niemiecki w zakresie dostarczania programów

Oba ośrodki dostarczają taki sam wolumen programów, które produkują bądź kupują w zależności od sposobu organizacji nadawców publicznych i specyficznego systemu produkcji we Francji i w Niemczech. Każdy z tych ośrodków dostarcza 40% treści programowych, zaś pozostałe 20% dostarczane jest przez ARTE GEIE i partnerów europejskich.

Wkład francuski i niemiecki do budżetu ARTE GEIE

ARTE GEIE finansowany jest parytetowo przez ośrodek francuski i niemiecki. Oba ośrodki reprezentowane są w Walnym Zgromadzeniu i głosują nad budżetem ARTE GEIE.

ZAMKNIĘCIE ROZLICZEŃ ARTE GEIE W MILIONACH EURO (2017)
Przychody Wkład finansowy ARTE France
Wkład finansowy ARTE Deutschland
Przychody własne
Razem
63.46
63.46
5,63
132.55
Koszty  Programy
Wydatki pracownicze
Inwestycje
Koszty funkcjonowania
Nadawanie
Razem
74.44
39.85
5.16
10.04
3.05
132.55
Sprawozdanie budżetowe 0,00

 

 

ARTE

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna ARTE podkreśla fakt, że jest to telewizja będąca „magnesem kulturalnym” w Europie. Identyfikacja ta została stworzona przez brytyjską agencję The Partners we współpracy z Lambie-Nairn.


Wszystkie warianty tożsamości wizualnej >>
ARTE

Publikacje

Materiały dostępne online lub do pobrania

Folder informacyjny po angielsku

Nowoczesna telewizja

Silne zakorzenienie w chaotycznej Europie. Programy otwarte na świat, szczególnie zaangażowane w promowanie twórczości i różnorodności

ARTE w skrócie

85% produkcji europejskich

Różnorodna oferta wysokiej jakości, dostępna dla każdego na każdym nośniku

Image Film 2018

witamy w ARTE