ARTE

Zarządzanie

Wspólny projekt i mechanizmy kontroli

Wspólny projekt

Wspólny projekt zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie wzmacnia spójność i koordynację między różnymi jednostkami ARTE poprzez optymalizację dostępnych środków. Po stronie francuskiej są to środki przewidziane w ramach Umowy w sprawie celów i środków (Contrat d’Objectifs et de Moyens - COM), zaś po stronie niemieckiej - środki przyznawane przez niezależną komisję ds. ustalania potrzeb finansowych nadawców publicznych (KEF).
Cele określane są corocznie w dokumencie zawierającym plan konkretnych i operacyjnych działań podlegających ocenie ilościowej i jakościowej dwa razy do roku.

Oto cele przyjęte przez ARTE na okres 2017-2021:

 • pełnienie roli europejskiego kulturalnego kanału telewizyjnego zakorzenionego we współczesnym społeczeństwie poprzez
  specyficzną ofertę programową kładącą nacisk na twórczość europejską, dialog międzykulturowy i analizy
  pozyskanie nowych odbiorców dzięki ofercie programowej dostępnej dla jak najszerszego grona widzów we Francji, w Niemczech i w Europie za pośrednictwem wszystkich nośników
  wzmocnienie widoczności i renomy oferty programowej oraz marki
 • dostosowanie i rozwój grupy ARTE w celu wspólnego sprostania przyszłym wyzwaniom
  poprzez promowanie innowacji i współpracy w grupie ARTE
  oraz wzmocnienie kompetencji, spójności, a także odpowiedzialnego charakteru działalności ARTE

Mechanizmy kontroli

ARTE GEIE posiada mechanizmy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
W działalności wewnętrznej stosowana jest zasada rozdziału funkcji osób zatwierdzających wydatki oraz płatników. Regulamin finansowy przewiduje procedury przetargowe zgodne z przepisami europejskimi, a niezależny audyt wewnętrzny przeprowadza ocenę i formułuje zalecenia w zakresie ulepszeń.

Za kontrolę zarządzania podmiotem ARTE GEIE odpowiedzialni są dwaj kontrolerzy zarządzania mianowani przez Walne Zgromadzenie (Olivier Guillemot, dyrektor ds. zarządzania i koordynacji ARTE France i Markus Nievelstein,  dyrektor zarządzający ARTE Deutschland). Rachunki kontrolowane są przez rewidentów księgowych mianowanych przez Walne Zgromadzenie.

Kontrola zewnetrzna, którą powierzono zewnętrznej firmie audytorskiej, ma na celu zbadanie sposobu wdrażania uchwał Walnego Zgromadzenia, a także sprawdzenie, czy obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne i zasady wewnętrzne były przestrzegane w okresie trwania kadencji Komitetu Zarządzającego. Kontrola zewnętrzna stara się również ustalić, czy działania zarządu cechowały się skutecznością i ekonomicznością oraz czy istniejące mechanizmy kontroli i wczesnego wykrywania ryzyka są skuteczne.

 

System zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa nr 2016-1691 z 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji gospodarki, zwana ustawą „Sapin 2”, wprowadziła system ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości.

Ustawa ta nakłada z dniem 1 stycznia 2018 roku na wszystkie organizacje publiczne i prywatne zatrudniające co najmniej 50 pracowników obowiązek ustanowienia jasnego , dostępnego i bezpiecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

ARTE zapewnia wszystkim swoim stałym pracownikom i tymczasowym współpracownikom zewnętrznym prawo do powiadomienia kierownictwa lub osoby odpowiedzialnej za kwestie etyczne w sytuacji zetknięcia się z sytuacją niezgodną z procedurami, ustawami bądź przepisami mającymi zastosowanie do ARTE GEIE z zachowaniem całkowitej poufności i bez ryzyka represji.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości jest dostępna dla wszystkich. Z osobą odpowiedzialną za kwestie etyczne można skontaktować się, pisząc na adres: referentethique@arte.tv.

Pobierz procedurę zgłaszania nieprawidłowości.